Spread the love

ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

หรือเพื่อการอยู่อาศัย ต้องทำความรู้จักสีที่ดิน

และสีผังเมือง ให้ชัดเจน อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

พร้อมช่องทางตรวจสอบสีที่ดิน และสีผังเมือง

ความหมายของสีผังเมือง

สีเหลือง : ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

– สีส้ม : ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

– สีน้ำตาล : ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

– สีแดง : ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

– สีม่วง : ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

– สีม่วงเม็ดมะปราง : ที่ดินประเภทคลังสินค้า

– สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว : ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

– สีเขียว : ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

– สีน้ำตาลอ่อน : ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

– สีน้ำเงิน : ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ